DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO AKTU NOTARIALNEGO

SPRZEDAŻ, DAROWIZNA, ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ:

 

 • numer księgi wieczystej nieruchomości,
 • wypis z rejestru gruntów lub wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, jeżeli powierzchnia działki w księdze wieczystej jest inna niż w ewidencji geodezyjnej – ważny 3 m-ce od daty wydania,
 • gdy następuje podział nieruchomości – mapa z projektem podziału oraz ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia 
 • w  przypadku darowizny lub spadkobrania mającego miejsce po 2007 roku zaświadczenie z  Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego od spadków i darowizn nawet jeśli podatek nie wystąpił
 • jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym – zaświadczenie z Urzędu Meldunkowego stwierdzające, że przedmiotowy budynek mieszkalny jest ewidencyjnie wolny /brak jest osób zameldowanych/,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),
 • dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP.
 • pismo z Wydziału Środowiska, że nieruchomość objęta jest, nie jest planem urządzenia lasu
 • zaświadczenie z Urzedu Gminy o osobistym prowadzeniu od ponad 5 lat gosp. rolnego i posiadaniu co najmniej 1 ha gruntów rolnych + zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały 
 • intercyza/wyrok rozwodowy jeśli miały miejsce


SPRZEDAŻ, DAROWIZNA, ZAMIANA LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ:

 • numer księgi wieczystej nieruchomości,
 • może być konieczny wypis z rejestru gruntów oraz wypis z rejestru lokali – ważne 3 m-ce od daty wydania,
 • podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia 
 • w przypadku darowizny lub spadkobrania mającego miejsce po 2007 roku zaświadczenie z  Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego od spadków i darowizn nawet jeśli podatek nie wystąpił,
 • zaświadczenie z Urzędu Meldunkowego stwierdzające, że przedmiotowy lokal mieszkalny jest ewidencyjnie wolny /brak jest osób zameldowanych/,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),
 • dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP.
 • intercyza/wyrok rozwodowy jeśli miały miejsce


SPRZEDAŻ, DAROWIZNA ZAMIANA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia 
 •  przypadku darowizny lub spadkobrania mającego miejsce po 2007 roku zaświadczenie z  Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego od spadków i darowizn nawet jeśli podatek nie wystąpił
 • odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona – ważny 30 dni od daty wydania,
 • zaświadczenie z Urzędu Meldunkowego stwierdzające, że przedmiotowy lokal mieszkalny jest ewidencyjnie wolny /brak jest osób zameldowanych/,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),
 • dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP
 • intercyza/wyrok rozwodowy jeśli miały miejsce


TESTAMENT: 

 

 • dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, data urodzenia). 


PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI: 

 

 • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania),
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
 • opis nieruchomości najlepiej - zwykły odpis z księgi wieczystej lub tytuł nabycia. 


AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 •  PESEL spadkodawcy
 • wszystkie testamenty spadkodawcy jakie został sporządzone,
 • oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku /jeżeli zostały złożone/,
 • odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci lub odpisy skrócone aktów małżeństwa /dotyczy zamężnych córek/.


UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (intercyza):

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania).


UMOWA PODZIAŁU MAJĄTKU WSPÓLNEGO:

 • intercyza lub wyrok rozwodowy,
 • w zależności jakiej nieruchomości lub lokalu dotyczy podział dokumenty takiej jak w przypadku zbycia konkretnej nieruchomości bądź lokalu spółdzielczegoOŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ RYGOROWI EGZEKUCJI:

 • umowa, w której określony jest obowiązek poddania się egzekucji.UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU:

 •  odpis zwykły z księgi wieczystej – ważny 30 dni od daty wydania,
 • wypis z rejestru gruntów oraz wypis z kartoteki budynków – ważny 3 m-ce od daty wydania,
 • podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania 
 •  przypadku darowizny lub spadkobrania mającego miejsce po 2007 roku zaświadczenie z  Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego od spadków i darowizn  nawet jeśli podatek nie wystąpił
 •  rzuty lokali,
 • zaświadczenie o samodzielności lokalu,
 • inwentaryzacja budynku.OBCIĄŻENIE NIERUCHOMOŚCI POPRZEZ USTANOWIENIE HIPOTEKI LUB SŁUŻEBNOŚCI

 • odpis zwykły z księgi wieczystej – ważny 30 dni od daty wydania,
 • wypis z rejestru gruntów oraz wypis z kartoteki budynków – ważny 3 m-ce od daty wydania,
 • podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia 
 •  przypadku darowizny lub spadkobrania mającego miejsce po 2007 roku  łącznie z zaświadczenie z  Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się sz obowiązku podatkowego od spadków i darowizn nawet jeśli podatek nie wystąpił

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU LUB ODRZUCENIU SPADKU:

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • dane osobowe odrzucającego lub przyjmującego spadek (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),
 • dane pozostałych spadkobierców ustawowych.


Dokumenty przywołane powyżej są niezbędne do dokonania określonych czynności.

W przypadkach indywidualnych mogą być wymagane jeszcze inne dokumenty, jak np. zgoda na wykreslenie hipoteki od banku czy zaświadczenie o pozostałej kwocie zadłużenia.

Przyjmując nieruchomość do biura jesteśmy zobowiązani do sprawdzenia jej stanu prawnego. Na podstawie zdobytych informacji pomagamy i informujemy o niezbędnych dokumentach potrzebnych do sporządzenia aktu notarialnego.Konsultujemy sie w tej sprawie z notariuszem, oraz różnego rodzaju instytucjami by dokumenty były odpowiednio wcześniej skompletowane, a niejasności wcześniej wyjaśnione. Kompletujemy dokumenty, które jesteśmy w stanie pobrać sami (jeśli urzędy je udostepniają). Kierujemy do odpowiednich instytucji, pomagamy sporzadzić właściwie wnioski by dokumenty zostały wydane. 

Zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia przy sprzedaży, kupnie, zamianie czy wynajmie nieruchomości.


Designed by Possible