Dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego

SPRZEDAŻ, DAROWIZNA, ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ:

 • numer księgi wieczystej nieruchomości,

 • wypis z rejestru gruntów lub wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, jeżeli powierzchnia działki w księdze wieczystej jest inna niż w ewidencji geodezyjnej – ważny 3 m-ce od daty wydania,

 • gdy następuje podział nieruchomości – mapa z projektem podziału oraz ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości,

 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy,

 • podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,

 • w przypadku darowizny lub spadkobrania mającego miejsce po 2007 roku zaświadczenie z  Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego od spadków i darowizn nawet jeśli podatek nie wystąpił,

 • jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym – zaświadczenie z Urzędu Meldunkowego stwierdzające, że przedmiotowy budynek mieszkalny jest ewidencyjnie wolny /brak jest osób zameldowanych/,

 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),

 • dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,

 • pismo z Wydziału Środowiska, że nieruchomość objęta jest, nie jest planem urządzenia lasu,

 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o osobistym prowadzeniu od ponad 5 lat gosp. rolnego i posiadaniu co najmniej 1 ha gruntów rolnych + zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały,

 • intercyza/wyrok rozwodowy jeśli miały miejsce.

SPRZEDAŻ, DAROWIZNA, ZAMIANA LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ:

 • numer księgi wieczystej nieruchomości,

 • może być konieczny wypis z rejestru gruntów oraz wypis z rejestru lokali – ważne 3 m-ce od daty wydania,

 • podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia

 • w przypadku darowizny lub spadkobrania mającego miejsce po 2007 roku zaświadczenie z  Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego od spadków i darowizn nawet jeśli podatek nie wystąpił,

 • zaświadczenie z Urzędu Meldunkowego stwierdzające, że przedmiotowy lokal mieszkalny jest ewidencyjnie wolny /brak jest osób zameldowanych/,

 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,

 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),

 • dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,

 • intercyza/wyrok rozwodowy jeśli miały miejsce.

SPRZEDAŻ, DAROWIZNA ZAMIANA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,

 • podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,

 • w przypadku darowizny lub spadkobrania mającego miejsce po 2007 roku zaświadczenie z  Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego od spadków i darowizn nawet jeśli podatek nie wystąpił,

 • odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona – ważny 30 dni od daty wydania,

 • zaświadczenie z Urzędu Meldunkowego stwierdzające, że przedmiotowy lokal mieszkalny jest ewidencyjnie wolny /brak jest osób zameldowanych/,

 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),

 • dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,

 • intercyza/wyrok rozwodowy jeśli miały miejsce.

TESTAMENT:

  • dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),

  • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, data urodzenia).

   PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:

   • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania),

   • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),

   • opis nieruchomości najlepiej - zwykły odpis z księgi wieczystej lub tytuł nabycia.

   AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

   • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,

   • PESEL spadkodawcy,

   • wszystkie testamenty spadkodawcy jakie został sporządzone,

   • oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku /jeżeli zostały złożone/,

   • odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci lub odpisy skrócone aktów małżeństwa /dotyczy zamężnych córek/.

   UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (intercyza):

   • odpis skrócony aktu małżeństwa,

   • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania).

   UMOWA PODZIAŁU MAJĄTKU WSPÓLNEGO:

   • intercyza lub wyrok rozwodowy,

   • w zależności jakiej nieruchomości lub lokalu dotyczy podział dokumenty takiej jak w przypadku zbycia konkretnej nieruchomości bądź lokalu spółdzielczego.

   OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ RYGOROWI EGZEKUCJI:

   • umowa, w której określony jest obowiązek poddania się egzekucji.

   UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU:

   • odpis zwykły z księgi wieczystej – ważny 30 dni od daty wydania,

   • wypis z rejestru gruntów oraz wypis z kartoteki budynków – ważny 3 m-ce od daty wydania,

   • podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania

   • w przypadku darowizny lub spadkobrania mającego miejsce po 2007 roku zaświadczenie z  Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego od spadków i darowizn  nawet jeśli podatek nie wystąpił,

   • rzuty lokali,

   • zaświadczenie o samodzielności lokalu,

   • inwentaryzacja budynku.

   OBCIĄŻENIE NIERUCHOMOŚCI POPRZEZ USTANOWIENIE HIPOTEKI LUB SŁUŻEBNOŚCI

   • odpis zwykły z księgi wieczystej – ważny 30 dni od daty wydania,

   • wypis z rejestru gruntów oraz wypis z kartoteki budynków – ważny 3 m-ce od daty wydania,

   • podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,

   • przypadku darowizny lub spadkobrania mającego miejsce po 2007 roku  łącznie z zaświadczenie z  Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego od spadków i darowizn nawet jeśli podatek nie wystąpił.

   OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU LUB ODRZUCENIU SPADKU:

   • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,

   • dane osobowe odrzucającego lub przyjmującego spadek (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania),

   • dane pozostałych spadkobierców ustawowych.

   Dokumenty przywołane powyżej są niezbędne do dokonania określonych czynności.
   W przypadkach indywidualnych mogą być wymagane jeszcze inne dokumenty, jak np. zgoda na wykreślenie hipoteki od banku czy zaświadczenie o pozostałej kwocie zadłużenia.

   Przyjmując nieruchomość do biura jesteśmy zobowiązani do sprawdzenia jej stanu prawnego. Na podstawie zdobytych informacji pomagamy i informujemy o niezbędnych dokumentach potrzebnych do sporządzenia aktu notarialnego.Konsultujemy się w tej sprawie z notariuszem, oraz różnego rodzaju instytucjami by dokumenty były odpowiednio wcześniej skompletowane, a niejasności wcześniej wyjaśnione. Kompletujemy dokumenty, które jesteśmy w stanie pobrać sami (jeśli urzędy je udostępniają).

   Kierujemy do odpowiednich instytucji, pomagamy sporządzić właściwie wnioski by dokumenty zostały wydane.

   Zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia przy sprzedaży, kupnie, zamianie czy wynajmie nieruchomości.