Zarządzanie

DOBRY ZARZĄDCA TO DOSTĘPNY ZARZĄDCA, Z KTÓRYM MASZ STAŁY KONTAKT, A ON MA STAŁY KONTAKT Z TWOJĄ NIERUCHOMOŚCIĄ !

Idąc tym tropem oferujemy klientom stały kontakt z zarządcą, dyspozycyjność i wymianę informacji poprzez telefon, e-mail czy stronę internetową firmy PATRON.

Sprawdź nas!

Z zakresu zarządzania nieruchomością zapewniamy pełną obsługę administracyjną z wykorzystaniem nowoczesnych technik zarządczych i profesjonalnych programów komputerowych wspomagających zarządzanie nieruchomościami w zakresie księgowości, rejestracji i rozliczenia opłat, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji danych.

Staramy się maksymalnie odciążyć naszych klientów od uciążliwych, aczkolwiek niezbędnych formalności związanych z bieżącym zarządzaniem obiektem budowlanym, spełniając jednocześnie standardy określone przez przepisy prawa.

Jesteśmy do dyspozycji Wspólnoty w biurze, poprzez kontakt telefoniczny oraz komunikując się za pomocą poczty elektronicznej. Odbieramy telefon i oddzwaniamy zawsze nawet o niestandardowej porze.

Zarządzanie i administrowanie nieruchomością wykonuje licencjonowany zarządca nieruchomości.

W zakresie zarządzania nieruchomością świadczymy usługi:

► reprezentowanie Właścicieli przed sądami i organami egzekucyjnymi,

► reprezentowania Właścicieli na zewnątrz przed organami administracji rządowej i samorządowej,

► rejestracja Wspólnoty Mieszkaniowej w Urzędzie Statystycznymi Urzędzie Skarbowym (NIP, REGON).

► reprezentowania Właścicieli w nie wymienionych powyżej sprawach, w zakresie ustalonym w umowie, poprzez przygotowywanie profesjonalnych pism według własnej wiedzy, zgodnie obowiązującymi   przepisami prawa,

► opracowywanie i opiniowanie umów zawieranych, aneksowanych i rozwiązywanych na rzecz Właścicieli w zakresie obsługi eksploatacyjnej, obsługi technicznej  w tym wykonywania przeglądów oraz negocjowanie warunków i podpisywanie w/w umów w imieniu i na rzecz Właścicieli,

► opracowywanie i opiniowanie uchwał, zarządzeń i innych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania nieruchomości, takich jak: Regulamin Porządku Domowego, Regulamin Parkingu itp..

► przygotowywanie i zwoływanie zebrań sprawozdawczych dotyczących Wspólnot Mieszkaniowych, co najmniej raz w roku, nie później niż do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego,   dokonywanie płatności w imieniu Właścicieli poprzez rachunek bankowy, analizowanie potrzeb i przygotowywanie planów rzeczowo finansowych związanych z bieżącą eksploatacją nieruchomości, stanem technicznym nieruchomości oraz możliwościami rozwoju.

W zakresie obsługi administracyjnej nieruchomości świadczymy usługi:

I. Obsługa eksploatacyjna nieruchomości:

► sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego przejęcia obowiązków administratora nieruchomości, oraz sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego przejęcia dokumentacji technicznej (budowlanej, powykonawczej i książki obiektu budowlanego), eksploatacyjnej i finansowej od dotychczasowego administratora / zarządcy lub właściciela nieruchomości,

► prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali, ich Właścicieli i Najemców, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości,

► kontrola nad zapewnieniem bieżącej, nieprzerwanej obsługi eksploatacyjnej nieruchomości poprzez kontrolę zawartych na rzecz nieruchomości umów oraz wyszukiwanie usługodawców,

► udzielanie każdemu Właścicielowi (Najemcy) nieruchomości, w godzinach funkcjonowania biura informacji w sprawach dotyczących obsługi administracyjnej nieruchomości,

► prowadzenie i przechowywanie dokumentacji eksploatacyjnej dotyczącej nieruchomości.

II. Obsługa techniczna nieruchomości:

► przechowywanie oraz prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego,

► kontrola prawidłowego użytkowania budynku, w tym instalacji i urządzeń w jakie jest wyposażony i przygotowywanie w tym zakresie odpowiednich przeglądów oraz wyszukiwanie firm do wykonania napraw w celu usunięcia nieprawidłowości,

► kontrola warunków bezpieczeństwa nieruchomości w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przygotowywanie w tym zakresie odpowiednich przeglądów oraz wyszukiwanie firm do wykonania napraw w celu usunięcia nieprawidłowości,

► kontrola nad zapewnieniem zabezpieczania awarii oraz usuwania ich skutków,

► kontrola nad zapewnieniem bieżącej obsługi technicznej nieruchomości poprzez wyszukiwanie podwykonawców i kontrolę wykonania zawartych na rzecz nieruchomości umów,

► przygotowywanie planów remontowych,

► wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, nadzór nad ich pracą, odbiory prac.

III. Obsługa finansowa nieruchomości:

► dokonywanie bieżących rozliczeń nieruchomości oraz ich Właścicieli,

► prowadzenie ewidencji księgowej przychodów i kosztów dotyczących nieruchomości, zaliczek uiszczanych na pokrycie kosztów, a także prowadzenie rozliczeń z innych tytułów,

► pobieranie i/lub rozliczanie oraz windykacja płatności na rzecz nieruchomości,

► sprawdzanie prawidłowości otrzymywanych od usługodawców rachunków i faktur oraz przygotowywanie płatności na rzecz dostawców,

► przygotowywanie dokumentów niezbędnych do dokonania płatności z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych opłat publiczno-prawnych przypadających na nieruchomość, jeżeli takie występują,

► przygotowywanie materiałów potrzebnych do prowadzenia sprawozdawczości finansowej, w szczególności podatkowej, zgodnie z obowiązującym prawem,

► sporządzanie rocznych sprawozdań (informacji) finansowych i przekazywanie ich Właścicielom nieruchomości,

► sporządzanie sprawozdań finansowych Wspólnot Mieszkaniowych oraz przygotowanie informacji na zebranie sprawozdawcze o poniesionych kosztach zarządu nieruchomością wspólną, zaliczkach przeznaczonych na ich pokrycie oraz pożytkach z nieruchomości wspólnej.